老婆 (2 in 1)老婆 (2 in 1)b老婆 (2 in 1)c老婆 (2 in 1)d  

                     如果你问我,我的老婆要长的如何?我会说像上面的图片咯!哈哈,有点过分吧?哈哈!所以我只说理想中的老婆咯!渣到了吧?没有啦,我的老婆不用像上图一样美,只要心地善良就ok了!

                     我还要熬过一年的buddy期叻!真的不容易咯!不过,我相信明年的12月19日我们会在一起咯!

全站熱搜

麦伟霖 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()